Last saved choices would be autolocked

Last saved choices would be autolocked

Yes I just called them. They said jo bhi choices aapne save kari hai woh lock honge.