Treatment of scabies?

Treatment of scabies ?

Permethrin

Lindane

Benzhexidine

Tab .Ivermectin