Does Dr Ashwani kumar sir's individual anatomy app is there?

Does Dr Ashwani kumar sir’s individual anatomy app is there ?

Dr Ashwani.ki.har koi anatomy ki BAAT maanega…par anatomy Kisi. ko nhi.leni…hadh hai