When he choking you but his stroke game weak

When he choking you but his stroke game weak