Which is blood cancer--

Which is blood cancer–
A Chloremia
B Leukemia
C Uremia
D Protemia

Ans B